Behandling af traumatisk stress, chok og traumer

People DevelopmentTraumatisk stress, også kaldet ”traumatisk stress syndrom” – er en alvorlig, invaliderende og kronisk stressreaktion. Det er en naturlig reaktion på dels en ydre belastning som er så overvældende at den medfører magtesløshed, manglende kontakt til det vante jeg og lavt selvværd, og på dels en indre belastning forårsaget af en uforløst neurologisk, mental og følelsesmæssig højstress stilstand, der medfører en forværring af stresstilstanden.

Typiske symptomer for traumatisk stress er: Angst, depression, hyperaktivitet, handlingslammelse, tankemylder og tanker der går i ring, episoder med mental blackout, hukommelsesvigt, koncentrationsbesvær, flashback til episoder på arbejdspladsen, kronisk udmattelse, uoverkommelighedsfølelse, søvnproblemer, mareridt, opgivenhed, selvbebrejdelser, trang til isolation, hypersensitivitet overfor lyde og andre mennesker, lav smertetærskel, kvalme og svimmelhed.

Yderligere kan der forekomme en række andre symptomer i form af en generel desorientering, beskadigelse af virkelighedsopfattelsen og en følelse af at være fremmed overfor sig selv.

Der kan opstå en angst for at være på arbejdspladsen og samtidig en frygt for ikke at være der. En slags paranoia i form af tanker om at chefen, kolleger, kunder etc. er utilfredse og vil af med en. En tilstand der er præget af angst og frygt. Denne angstfulde tilstand kombineret med en urealistisk og uklar forestilling om egen tilstand, kan medføre modstand mod at få den nødvendige hjælp og mod at blive sygemeldt.

Den mest alvorlige form for kronisk og traumatiseret stress er karakteriseret ved at personer som stilles overfor et overvældende pres, fortrænger og fraspalter sig selv følelsesmæssigt og mentalt fra den belastende situation i en slags dissociation eller fornægtelse.

Der er tale om en naturlig forsvarsmekanisme i lighed med den der indtræffer hos mennesker med traumer efter alvorlige og chokerende ulykker som f.eks. biluheld. En forsvarsmekanisme som den ældste del af hjernen – reptilhjernen- sætter i gang for at beskytte mod oplevelser og indtryk som er ubærlige at rumme.

Denne forsvarsreaktion kan være svær at opdage, fordi personen tilsyneladende er upåvirket af situationen, og ikke selv mærker eller føler at der er noget galt. Selvom personen kan klare at gå på arbejde, er vedkommende frosset fast i en højstresstilstand, hvor der ikke er adgang til de ressourcer og den livskvalitet, som er det normale.

Symptomerne for traumatisk stress stemmer i vid udstrækning overens med centrale karakteristika ved PTSD. En følelse af en konstant trussel, agtpågivenhed, manglende respons, nedsat vitalitet, stivnen, dissociering, følelsesløshed, fragmentering og aggression der enten vendes indad eller udadreageres.

Jeg behandler stress, angst og traumer med udgangspunkt i Somatic Experience (SE) metoden® og mindfulness. SE metoden er en nænsom måde at arbejde med nervesystemets egen evne til at opløse stress og traumer uanset om det er eksamensangst, traumer som følge af ulykker, sygdom eller traumer som følge af afskedigelse, mobning og dårligt arbejdsmiljø.

Du lærer at mærke og beskrive hvad din krop fortæller, og du kommer i kontakt med følelser, som du ubevidst har undertrykt og haft svært ved at håndtere. Ved på en meget nænsom måde at rette opmærksomhed mod hvad kroppen fortæller, kan du forløse den fastlåste energi i nervesystemet og finde tilbage til kroppens egen evne til at ro og balance.

På denne måde støttes kroppens og nervesystemets iboende evne til heling. Ved traumatisk stress er det afgørende at traumet opløses ved at kroppens evne til heling styrkes, således at der bliver skabt en større rummelighed og balance i nervesystemet.

Viden om alvorlig og traumatiserende stress – hvad det gør ved kroppen og nervesystemet er en del af behandlingen. Denne viden om de biologiske processer hjælper dig med at få forstå hvad der sker i hjernen og nervesystemet.

I behandlingen indgår endvidere præsentation af og træning i basale mindfulness teknikker, da det det styrker din evne til at mærke og sanse dine krop og dens reaktioner – og samtidig styrker din evne til at opleve ro og fokuseret nærvær.

Du kan her se hvordan kronisk stress påvirker din hjerne.