ID-Psykoterapi

People Development

Den integrative, dynamiske psykoterapi (ID- psykoterapi) indtegner sig i den humanistiske tradition. En tradition som er kendetegnet ved dens fokus på udvikling af identitet, relationer og potentialer for personlig og samfundsmæssig bæredygtig udvikling.

I selvudvikling skelnes der mellem tre lag af identitet, hhv. det reaktive selv, det kreative selv og det essentielle selv. Når vi styrker vores evne til at være i kontakt med vores kreative selv og dybeste identitetskerne – den vi er – øges vores livskvalitet og trivsel.

Det reaktive selv er det bevidsthedsniveau, hvor vi er identificerede med bestemte forestillinger om os selv, som vi ubevidst reagerer ud fra. Det er typisk her at vi er i vores følelsers vold og har fasttømrede meninger om hvad der er rigtigt og forkert.

I det kreative selv er vi ikke så identificeret med bestemte selvbilleder og kan derfor reagere bevidst, mere fleksibelt og kreativt på det der sker omkring os. Vi er klar over at vores opfattelse af verden er subjektiv – og at det også er sådan for alle andre. Vi kan med bevidsthed her om vælge at kommunikere herudfra og leve med udgangspunkt i vores værdier. Således er vi bevidste om hvem vi er, anerkender andre og deres synspunkter samtidig med at vi står ved vores holdninger, tanker og følelser.

Det essentielle selv er vores værenskerne i form af en dyb og oprindelig oplevelse af i nuet at være den jeg er – uden at forstille mig, ønske at være anderledes og uden at være identificeret med bestemte selvbilleder.

ID-terapi sigter mod at du udvikler din bevidsthed om dine følelser, tanker, handlinger og kropssansninger. I og med at du oplever de dybere lag af din egen identitet vil du få en dyb følelse af kreativitet og frihed i dit liv og forbinde dig med din indre styrke, ro, selvaccept og væren.

Jeg arbejder med udgangspunkt i en række terapiformer udsprunget fra forskellige psykologiske retninger. Terapien kan være adfærdsorienteret, kognitiv, psykodynamisk, systemisk, eksistentiel, humanistisk eller transpersonelt orienteret. Valget af terapiform er altid tilpasset dig og dine aktuelle problematikker. Du kan se mere om ID Academy og min uddannelse her