Teamcoaching – fra stress og konflikter til tillid og samarbejde om kerneopgaven

People Development

Som leder eller medarbejder i teamet oplever du måske at der mangler enighed om kerneopgaven og der er uklare forventninger til samarbejdet. Du har mistet glæden ved at samarbejde, har ikke mulighed for at løse kerneopgaven tilfredsstillende og du oplever et utilfredsstillende samarbejde og et dårligt psykisk arbejdsmiljø – med sladder og lytten på vandrørene.

Teamcoaching bidrager til at øge teamets bevidsthed om de mekanismer der er på spil i teamet, og teamet lærer at samarbejde om opgaverne, forebygge og håndtere konflikter på en konstruktiv måde fremadrettet.

Teamcoaching facilciterer en proces hvor teamets medlemmer (gen)skaber tillid og udvikler en forståelse for hinandens roller, styrker og særlige bidrag til løsning af kerneopgaven.

Via en fælles refleksion over hvad der er vigtigt og giver værdi samt en tydelig forventningsafstemning om roller og ansvar udarbejder teamet klare mål og handlinger for samarbejdet om kerneopgaven.

Det kan også være at teamet er velfungerende, men ønsker at udvikle sig til at blive endnu bedre og få mere energi. Eller måske teamets sammensætning ændret, og der er derfor brug for at arbejde med teamet og dets udvikling på ny.

Som leder og proceskonsulent trækker jeg på erfaringer med teamudvikling som hhv. leder af teamet og som proceskonsulent.

I den indledende samtale afdækkes forventninger til mål og rammer, og det aftales hvordan forløbet tilrettelægges. Undervejs gøres der status og forløbet justeres løbende. Afslutningsvis evalueres med fokus på det fremadrettede gode samarbejde.